Основно училище в град Берковица
Основно меню

Обучение на учители

"Ученикът в центъра" – вътрешноучилищна квалификационна тема, по която работи екипът от педагогически специалисти в Първо основно училище

 

В Природния център на Първо основно училище “Никола Йонков Вапцаров”, гр. Берковица, се проведе организирана вътрешноучилищна квалификация на тема: Ученикът в центъра, Модул “Интегриран подход в образованието по науки - STEM”.

Обучението бе водено от Емилия Богданова – ЗДУД в Първо основно училище, и е част от двугодишната обучителна програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“.  Училището е във втория випуск на програмата и е едно от четирите училища в Северозападна България, участващи по този проект.

Вътрешноучилищната квалификация бе предшествана от обучение на екип от педагогически специалисти и ръководители в Трябва в средата на август.

Целта на обучението е да подкрепи училищните екипи в търсене на цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците. Педагогическите специалисти на Първо училище се запознаха с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и от световния опит, които могат да бъдат интегрирани в практиката. Запознаха се с Практически наръчник за подобряване на ученето и преподаването – Рамката на Трайпод за седемте сили на ефективно преподаване и изследване. Целта – самоинициативност на учениците, благосъстояние на учениците и техния академичен напредък.

Програмата е двугодишна и ще предстоят още надграждащи обучения в онлайн формат и асинхронна форма, което ще позволи допълнително на педагогическите специалисти да развиват своите уменията за работа в дистанционна среда.

 

13.05.2024 г.

„Разбираеми и мотивиращи уроци с акцент върху работата с деца със специални потребности“ – квалификационна дейност на екипа на Първо основно училище ????
В началото на месец май екипът на Първо основно училище осъществи поредната си квалификационна дейност, насочена към работата с деца със специални образователни потребности. Ръководството на училището и колегията педагогически специалисти на училището отбелязват ежегодното нарастване на броя деца и ученици, имащи нужда от допълнителна подкрепа и задължителното условие, работещите в училище да са адекватни на тази нужда и да са добре подготвени за пълноценна, полезна, надграждаща работа с всички деца и ученици, включително и с децата със специални потребности. Отговорното отношение изисква и допълнително квалифициране, за което всички работещи в училището са отворени.
Затова в STEM центъра на училището се проведе майсторски клас на тема „Как да направя уроците разбираеми и мотивиращи за учениците?“. Темата бе индивидуализирана специално за училищните нужди в посока работа с деца със СОП. Обучението се състоя в 3 модула, като всеки от модулите изискваше работа по определена задача. Партньор в обучението бе Вероника от екип „Обучение“ към онлайн платформа „Уча.се“, която оказа подкрепа в изпробването на техники за ефективно включване на деца със СОП в учебния процес. Изхождайки от увереността, че ученето чрез преживяване е най-пълноценният метод за усвояване на новите идеи, екипът от педагогически специалисти, ресурсен учител, логопед и психолог в училището говориха за това какво стои зад понятията „норма“, „отклонение“, „увреждане“, „нарушение“, за поставянето на етикети и за „диагноза“-та, за положителната нагласа като движеща сила и катализатор за взимане на работещи правилни решения, за приобщаването като задължително условие за израстването на децата и на социално-емоционално ниво, и на ниво интелект, за ролята на родителите като мост, подкрепа и пример за приемане на „различните“ деца, за ролята на обществото в целия процес. Учители и специалисти влязоха в ролеви игри, планираха по групи свой мастер клас, обърнаха специално внимание на разстройствата от аутистичния спектър и разстройствата на развитието при децата със СОП, както и на средствата за алтернативна комуникация с некомуникативни деца.
Училището е онова пространство между семейството и обществото, през което детето преминава, съзрявайки и оформяйки се като личност. Това прави ролята му изключително важна, а мястото на учителите – ключово. Осъзнатостта, че носи отговорност за този процес, ръководи екипа на Първо училище и го прави адекватен на времето, в което център и фокус са децата.