Основно училище в град Берковица
Основно меню

TRANSFORMATION

ЛИНК КЪМ САЙТА НА ПРОЕКТА

"Трансформация" e двугодишен проект по програма Еразъм+, ключова дейност 1, който цели да надгради компетентностите на персонала чрез участие в образователни мобилности в чужбина. Това ще повиши качеството на предоставеното образование и обучение. Ще придаде ново измерение на институцията и ще добави европейска стойност към професионалните умения на учителите.

Планираме общо осем учебни посещения и образователни мобилности, с цел изследване на добрите практики и иновативни подходи в преподаването.
Фокусът е върху управлението на иновациите и надграждане идеите на Майкъл Фулан за развитие на училища, чрез екипи от квалифицирани учители и училищни ръководители, работещи заедно, за планиране и прилагане на училищните иновации.

Образователните дейности са:
1. "Практически курс за включване на ИКТ в преподаването", с усвояване на компетенции за създаване на цифрови ресурси за преподаване и учене; изграждане на безопасна и ефективна работна среда за създаване на атрактивни и мотивиращи цифрови материали за учениците. Дейности, основани на подходите - Bring Your Own Device и Inquiry-based learning.
2. "Digital Turn: Как да направите вашето училище по-дигитално" - фокусиран върху управлението на промените на организационно ниво в контекста на проектиране, внедряване и оценка на цифрови иновации в училище.
3. Структурирано образователно посещение на училища и обучителни семинари във Финландия - Според най-новите публикации, тук се провеждат най-устойчивата политика по отношение на информационната грамотност от учениците в училище, до политиците.
4. Структурирано образователно посещение на училища и обучителни семинари в Швеция - Страна, известна като една от най-жизнените дигитални екосистеми, с фокус върху критичното мислене, проблемите на дигиталната дезинформация и "троленето".