Основно училище в град Берковица
Основно меню

Мисия и визия

МИСИЯ

Мисията на Първо основно училище “Н. Й. Вапцаров” е формиране на личности с висока интелектуална и практическа общообразователна подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, със способности за ефективна обществена реализация. Това може да бъде постигнато чрез осигуряване на обучение, възпитание и социализация според държавните образователни стандарти на Република България и Европейския съюз в духа на демократичните ценности и ключовите компетентности.

 

ВИЗИЯ

Училището е модерна, желана и привлекателна територия, способна да формира у учениците национални и общочовешки ценности при подготовката им за социализация и реализация в живота. Добрите резултати могат да бъдат постигнати чрез смяна на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитие на способности за решаване на проблеми. Модернизирането на учебното съдържание, практическата значимост на изученото и фокусирането върху резултата, като комплекс от умения за действия в различни нестандартни ситуации, са част от  похватите, осигуряващи качествено образование в съответствие с изискванията на новото време.