Основно училище в град Берковица
Основно меню

Подкрепа за приобщаващо образование

ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”

           

 Насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

Чрез изпълнението на заявените дейностите от проекта ще:

 

 • Продължим да приобщаваме ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез дооборудване на специализирания ресурсен кабинет в училище и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 • Повишаваме квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, чрез участие в обучения на НЦПКПС.
 • Чрез изпълнението на заявените дейностите от проекта ще:
 • Осигурим назначаването на допълнителен персонал от педагогически специалисти и от други специалисти, по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците – психолог и логопед.
 • Поставим акцент в работата си върху изграждането на независим и самостоятелен живот, социални и граждански умения, умения за учене, здравословен начин на живот и др. в зависимост от индивидуалните потребности на учениците.
 • ИНИЦИАТИВИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО - 1 ОУ Никола Й. Вапцаров - Берковица

  ИНИЦИАТИВИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

  -
  Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността МОН обяви Национална седмица на четенето. В Първо училище - Берковица, тя стартира с дейност, продължение по проект "Летящи фрази" ("Flying words", ДОГОВОР № 2018-1-ES01-KA229-051042_4) по програма ...