Основно училище в град Берковица
Основно меню

Общи условия за ползване на www.1ou-berk.com

www.1ou-berk.com

Съдържащата се в сайта www.1ou-berk.com информация за:

 • текстoве
 • графични елементи
 • лого
 • снимков материал към страници, новини и събития
 • видеа
 • презентации

както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.1ou-berk.com в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му.

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

I. Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване:

 • Наименование: 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица
 • Булстат / ЕИК: 000311503
 • Седалище и адрес на управление: град Берковица, улица Стефан Стамболов 1
 • Длъжностното лице по защита на личните данни: г-жа Катя Георгиева
 • E-mail: n.vaptsarov@1ou-berk.com
 • Телефон.: 0886853290

Сайт - уебсайт с www.1ou-berk.com - съдържание, включващо актуална информация на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица, страници, статии, публикации и друго съдържание, собственост на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица.

Условия - условия за използване на услугите на този сайт.

Потребител - всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия.

Злоумишлено действие - по смисъла на настоящите Условия това са: всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

II. Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.

Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете.

Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва

III. Права и задължения на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица

  1. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
  2. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
  3. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
  4. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
  5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица предоставя, 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
  6. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
  7. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

Повече информация виж в Политика за защита на личните данни.

 1. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като "лични данни".

IV. Отказ от отговорност

 1. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
 2. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
 3. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.

V. Употреба на съдържание

 1. Съдържанието в Сайта - текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица.
 2. Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.
 3. 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.1ou-berk.com и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица и тя не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

VI. Права и задължения на Потребителите

 1. Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 2. Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
 3. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
 4. Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
 5. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
 6. Потребителят е длъжен да обезщети 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
 7. Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица и/или е довело до пропуснати ползи за 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица, нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.
 8. Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

VII. Уведомление за поверителност на лични данни на потребителите

1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, уведомява потребителите, че ще извършва обработване на личните данни на последните в качеството им на субекти на данни.

VIII. Използване за Бисквитките (Cookies)

1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица няма да извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип "бисквитки".

IX. Политика за защита на личните данни

За повече информация относно: основанието за обработване на личните данни; целите на обработване; видовете лични данни - предмет на обработване; срокът на съхранението им от страна на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица; достъпът на трети лица - "получатели" до личните данни, обработвани от 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица; последицата от непредоставянето им на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица от страна на потребителя; намерението на 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица да ги предаде на страна извън Европейкия съюз; както и относно правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, вижте Политика за защита на личните данни публикувани надлежно на уеб страницата www.1ou-berk.com от 1 ОУ Никола Йонков Вапцаров - град Берковица , в качеството й на администратор.