Основно училище в град Берковица
Основно меню

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, 

Първо основно училище "Никола Йонков Вапцаров" град Берковица започна изпълнението на Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 Училището участва в изпълнението на следните дейности.

Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2. Обучение на ученици, включително и от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 Целева група по проекта са ученици и педагогически специалисти в Първо основно училище "Никола Йонков Вапцаров" град Берковица 

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички ученици и учители, подали заявление за участие в проекта и утвърдени със заповед на Директора на училището.

Обученията ще се провеждат в Центъра по природни науки и предприемачество и Компютърния кабинет на училището, в малки групи от 5 ученици. С приоритет ще бъдат включени учениците, които през изминалата година не са участвали ефективно в ОРЕС или нямат умения за участие в ОРЕС, както и всички ученици от първи клас за учебната 2021-2022 година. 

Обученията са краткосрочни - общо 4 учебни часа за всеки участник. Същите ще се провеждат по график и учебна програма, утвърдени от Директора на училището.