Основно училище в град Берковица
Основно меню

Представяне на проект "Променяме се с климата"

-

 

Ние вяраме, че големите промени се случват, когато работим заедно. Затова участваме в проекта „Променяме се с климата“.

Проeктът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Програмата цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 – намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори - Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

„Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа” е девизът на ФМ на ЕИП и НФМ (2014 – 2021 г.).

 

Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество,  както и конкретните мерки по смегчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат.

 

Начало на проекта: 21 октомври 2021

Продължителност: 20 месеца

 

Специфичните цели на проекта са:

 • Установяване на партньорство между училища и организации с нестопанска цел от България и Норвегия;
 • Обмен на добри практики между партньорите;
 • Разработване на онлайн информационно-образователен портал;
 • Повишаване на компетентностите на учителите по темата за промените в климата чрез провеждане на обучения;
 • Организиране на регионални кампании и ученически проекти в Белица, Берковица, Бургас, Веселиново, Разград, Свищов и София, визиращи климатичните промени;
 • Запознаване на обществеността от целевите райони с постигнатите от кампанията резултати, както и отправяне на предложения до местната власт за конкретни мерки по адаптация към промените в климата;
 • Осигуряване на прозрачност посредством активен обмен на информация с медиите и използване на социалните мрежи;
 • Гарантиране на ефективно (по съдържание и време) и оптимално (от гледна точка на изразходване на финансови ресурси) управление на проекта.

 

Дейности:

 • Разработване на онлайн информационно-образователен портал с базисна информация, образователни модули, интерактивни игри, видеа, споделени добри практики;
 • Разработване на 3 обучителни програми за учители, включени в ИРОПК на МОН;
 • Провеждане на обучение на 120 учители от целевите райони;
 • Организиране на 7 регионални кампании и 21 ученически проекти в седемте целеви райони;
 • Организиране на 7 регионални въвеждащи срещи, 7 регионални информационни срещи, 7 регионални конференции и 1 национална конференция;
 • Обмен на информация и добри практики между българските партньори и норвежката организация;
 • Активно информиране на обществеността за хода и резултатите от проекта посредством провеждането на 8 пресконференции, активното използване на социалните мрежи и функционирането на уебсайт на проекта.

 

Участници в проекта:

 

Изборът на училища от различни части на страната е мотивиран от желанието, заедно с представителите на училищата, на местните общности и институции, да идентифицираме най-значимите за тях проблеми, свързани с климатичните промени.

 

Климатичните промени предизвикват глобални и локални последици, които имат различни измерения – човешки, политически, икономически, екологични. Повечето от проблемите и решенията за справяне с климатичните промени имат наднационален характер и изискват и наднационални решения, но са свързани и с реални поведения на хората или общностите. Проблемите са сериозни, решенията   нееднозначни. Но ние – ангажираните с образованието възрастни, сме длъжни да говорим открито с учениците и да им даваме насоки и инструменти, чрез които да осмислят своето поведение и да предприемат действия. По този начин се надяваме да помагаме на младите хора да намерят отговори на големите въпроси, които ги вълнуват – за себе си, отношенията с другите и света, включително за справянето с климатичните промени.

___________________________________________________________________________________

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров“, град Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.