Основно училище в град Берковица
Основно меню

Обучения на ученици и педагогически специалисти по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

-

През месец септември 2021 година в Първо основно училище бяха реализирани присъствени обучения по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За тази цел бяха сформирани три групи по Дейност 2 за обучение на ученици и  една група по Дейност 3 за обучение на педагогически специалисти.

Дейностите включваха провеждане на краткосрочни обучения (с продължителност от 4 учебни часа за Дейност 2 и 6 академични часа за Дейност 3) за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда за учениците, както и за усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. На всеки участник беше предоставено устройство за самостоятелно ползване по време на обучението.

Заниманията по Дейност 2  обхванаха учениците от първи клас, които трябваше да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Работата в групата по Дейност 3 беше насочена към усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.