Основно училище в град Берковица
Основно меню

Живот с обърнати роли

-
В края на изтеклата седмица учениците от шести клас на Първо основно училище поеха инициативата да почистят двете полянки и рекичката под училището по пътя за местността Ашиклар. Водени от класния си ръководител - г-н М. Соколов, учениците събраха 21 чувала със смет от набелязаните места.
Възмутата на децата от грозната гледка, която завариха, беше искрена и неподправена. Затова и бяха горди, когато оставиха полянките и рекичката чисти. Тъгата, която остава, е във факта, че възрастните са тези, които дават лош пример, а учениците влизат в ролята на възпитаващи.
Живот с обърнати роли.
Дейността на шестокласниците е във връзка с проекта "Променяме се с климата", по който училището работи.

 

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

 

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

 

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 1. ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.