Основно училище в град Берковица
Основно меню

ИЗЛОЖБА НА ИЗДЕЛИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ ДЕЦА, ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

-

На 07.08.2020 г. бе открита изложба на Ателието по грънчарство по проект "Подкрепа за успех" в I ОУ "Н. Й. Вапцаров". Посетителите разгледаха произведенията, родени от сръчните детски ръце, насладиха се на уникалните пластики, чаши, вази, цветя, моливници и много други. Изложени са и първите съдове, изпечени в пещта на 940 градуса.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.