Основно училище в град Берковица
Основно меню

2020 - 2023 г.

-

Когато се сблъскваме с предимствата и предизвикателствата на икономиката на  21 век, фокусирана върху глобализацията и знанието, научно-техническите постижения стават все по-важни. За да бъдем конкурентоспособни в това информационно и технологично общество е важно да повишим уменията на учениците в областта на STEM. Затова екипът на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, град Берковица с  колеги  от Словения, Португалия, Турция и Италия се обединиха в проект, чиито дейностите  са съсредоточени предимно върху астрономията и STEM. Работа в екип, развитие на критично мислене и използване на експертни интердисциплинарни знания при решаване на проблеми, са само част от новите методи на преподаване и учене, които ще се използват по време на проектните дейности. С помощта на учителите, преки участници в мобилностите, учениците ще развиват творчески дух в областта на иновациите, предприемачеството и новаторството. Опитът на учениците в областта на STEM и астрономията ще им помогне да планират бъдещите си проучвания и кариера. Ще мислят обективно, като гледат на предизвикателствата по различен начин, ще изследват как науката  влияе в ежедневието, ще опознаят вълнуващите светове на космоса, математиката, технологиите и инженерството. Ще се вдъхновят за кариера в областта на науката, математиката и технологиите.

Чрез международното сътрудничество учителите ще повишат професионалния си капаците, за да провеждат STEM образование по начин, който е ефективно съобразен с нуждите на учениците и техните интереси на училищно ниво. Ще развиват професионалните си умения. Обменът на добри практики на европейско ниво и споделянето на информация за опита, ще запознае учителите с иновативни педагогически методи в областта на STEM+Астрономия. Партньорските училища ще разполагат с по-широка учебна програма и с по-подготвен персонал в тази област. Ще се повиши качеството на преподаване и учене.