Основно училище в град Берковица

Документи

Прикачени документи

План на училищната комисия за БДП за учебната 2021 - 2022 година
Правилник за дейността на училището през учебната 2021 - 2022 година
Информация за организацията на учебния ден през учебната 2021 - 2022 година
График за консултации с родители и ученици на класните ръководители през първия срок на учебната 2021 - 2022 година
График за провеждане на класните работи през първия срок на учебната 2021 - 2022 г.
Променен график за класните работи през втория срок на учебната 2020 - 2021 година
Заповед за организация при ОРЕС
Заповед от МОН с разрешение за преминаване в ОРЕС
График за провеждане на класните работи през втория срок на учебната 2020 - 2021 година
Процедура за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда
Процедура за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда - декларация
Процедура за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда - заявление