Основно училище в град Берковица
Основно меню

Участие на учители на Първо училище по програмите "Екологично образование в училище", проект "Променяме се с климата"

-
От 11 до 15 юли 2022 година 11 учители от Първо основно училище "Никола Вапцаров" - Берковица, заедно с екипи от още 3 училища в страната участваха в 3-дневна среща по проект „Променяме се с климата“, по програмите „Екологично образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори” и „Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда”.
2-кредитните обучителни програми са разработени от „Институт за прогресивно образование“, в рамките на проект „Променяме се с климата“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България
Обучителните програми са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, чрез които да се информират училищните и местните общности за мерките за смекчаване на влиянието на изменението на климата.
В тридневното обучение бяха разгледани седем вълнуващи теми:
• Климатични промени и компоненти на околната среда – биоразнообразие, гори, води, световен океан;
• Климат, парников ефект, глобално затопляне, парникови газове;
• Климатични промени и икономически сектори – Селско стопанство, Транспорт, Енергетика, Туризъм, Промишленост, Управление на отпадъците, Банково дело и застраховане;
• Климатични промени, здраве, градска среда, екстремни метеорологични явления;
• Предприети действия за справяне с климатичните промени – смекчаване, адаптация;
• Международни и национални политики – Целите на ООН за устойчиво развитие (цел 13 „Борба с климатичните промени“), политики на Съвета на ЕС и Европейския парламент (вкл. „Зелената сделка“), Закон за ограничаване на изменението на климата и Националната стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република България;
• Възможностите на проектно-базираното обучение за запознаване с климатичните промени.
Участниците решаваха казуси от практиката, свързани с критични ситуации породени от изменението в климата.
Разпределени в екипи по училища, учителите работиха за оценка на възможности на училището за интегриране на темите, свързани с климатичните промени, в цялостната образователна дейност на училището. Проектите-идеи бяха представени и реферирани с участието на всички участници и водещите експерти и обучители по проекта.
Следващата голяма дейност по проекта е реализирането на училищни кампании сред местните общности и разработване на проекти от учениците, напътствани от техните учители. Това ще даде възможност на учениците да обсъждат и преразглеждат концепции и да оценяват идеи, които надхвърлят границите на отделните учебни дисциплини, като по този начин се формират умения за учене и разбиране.
Още от септември учениците ще бъдат обхванати в редица дейности, основани на концепцията за учене чрез преживяване и опит. Това ще осигури възможност за упражняване и прилагане на придобитите знания, за развиване на творческото мислене, мотивация за екипна работа и прилагане на иновации в процеса на организиране на ученето.
 
 

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

 

Работим заедно за по-зеленапо-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

 

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 1. ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.