Основно училище в град Берковица
Основно меню

Регионална заключителна конференция по проект "Променяме се с климата" - община Берковица

-

 

 

П Р О Г Р А М А

Дата на провеждане: 14 юни 2023 г.

Място на провеждане: 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Берковица

Време

Тема

Участници

13:00 – 14:00

 

Регистрация и обяд

 

 

14:00 – 14:30

Откриване на конференцията

Официален представител на местната власт

    – директор на 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Берковица

Мариана Банчева – ръководител на проекта

 

14:30 – 14:45

Представяне на дейността училищни проекти и кампании

Климент Минджов – Институт за прогресивно образование

 

14:45 – 15:30

Представяне на училищни проекти и кампании на 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Берковица

 

Представители на училището

15:30 – 16:00

Кафе-пауза

 

16:00 – 16:45

Представяне на междуучилищните  проекти и кампании

Представители на училищата

16:45 – 17:30

Обсъждане на предложения от страна на участниците за продължаване на определени дейности на местно ниво през следващата учебна година

 

Николай Петков – Екологично сдружение За Земята

Представители на местната общност

18:00 – 19:00

 

Раздумка след събитието 

 

Всички участници

 

 

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

 

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

 

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 1. ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

Прикачени документи

Програма