Основно училище в град Берковица
Основно меню

Регионална информационна среща по проект "Променяме се с климата" в Първо основно училище

-
На 29.11.2022 г. в Първо основно училище ,,Никола Вапцаров“ - Берковица, се проведе регионална информационна среща и обучение на тема „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“ по проект „Променяме се с климата“.
Главната цел на проекта е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество.
Това е втората регионална среща, проведена по модела „Въвеждащата среща“ – с педагогически специалисти, директори на училища от община Берковица, експерти от общината и други институции, както и представители на местната общност.
На нея бе представен един от важните продукти на проекта – информационно-образователният онлайн портал, предлагащ образователни ресурси, които могат да бъдат използвани от широка аудитория училища и експерти. Бе демонстрирана структурата, съдържанието и възможностите на портала, както и създадените образователни програми, третиращи предизвикателствата, свързани с изменението на климата.
Участниците в срещата работиха по групи и създадоха модели на ученически проекти и проектно-базирано обучение в училище.
Бе планирана регионална кампания, целяща повишаване на осведомеността, иницииране на мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво. Бяха обсъдени предложенията на участниците за теми на регионалните кампании, участниците в тях и времето за тяхното осъществяване.
 
 

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

 

Работим заедно за по-зеленапо-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

 

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 1. ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.