Основно училище в град Берковица
Основно меню

Поредна регионална среща по проект "Променяме се с климата"

-

 

Регионална информационна среща по проектПроменяме се с климата”

 

Изменението на климата е тема, която интересува все повече хора. Тя ни засяга по различни начини. Някои от тях са видими и вече ги усещаме.

Ние сме част от общността на тези, които искаме чрез различни училищни дейности и инициативи, да се обръща внимание на темите, свързани с последствията от климатичните промени и необходимите мерки за устойчивост и адаптация!  

Заповядайте на предстоящата Регионална информационна среща за климатично образование, на която нашето училище е домакин!

Заедно ще дискутираме мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

 

29.11. - 30.11.2022 г.

  • 29.11.22 г. - 13 часа
  • 30.11.22 г. - 12 часа

 

 Ще имате възможността да научите за специално изготвения онлайн образователен портал за учители, с материали, свързани с промените в климата.

 Ще разберете повече за разработените образователни програми във връзка с климатичните изменения.

 

Очакваме ви!

Повече за проект „Променяме се с климата“ - https://changingwithclimate-bg.org/

 

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

 

Работим заедно за по-зеленапо-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

 

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 1. ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

#РаботимЗаедноЗаЗеленаЕвропа

#climatechange

#changingwithclimate

Прикачени документи

ПРЕС - Регионални срещи-МБ.docx