Основно училище в град Берковица
Основно меню

Петокласниците от Първо училище в кампания за борба с пластмасовите отпадъци

-
Учениците от пети клас на Първо основно училище са едни от дейните участници в кампанията на училището – „НЕ на пластмасовите торбички – ДА на платнените/ хартиени торбички“. В заниманията по интереси в ЦДО под ръководството на г-жа Д. Коцева те изработиха постери и рекламни материали, а в първия ден от кампанията ги раздадоха на различни места в града. Обиколката започна около центъра на Берковица, като децата, освен че раздаваха рекламни материали, запознаваха минувачите с идеята и основните цели на проекта. Будните ученици сами инициираха идеята да посетят някои от ключовите места в града, сред които Община Берковица, Дирекция социално подпомагане, Градската библиотека, Клуб на пенсионера и няколко близки заведения. По този начин учениците тренираха уменията си за самоувереност и свободно заговаряне на непознати хора в името на една по-добра кауза. Децата и ангажираните лица приеха сериозно идеята, което даде надежда на подрастващите, че с общи усилия родният им град може да се превърне в едно много по-добро място за живеене.
Кампанията е част от мероприятията, свързани с изпълнение на дейностите по проекта „Променяме се с климата“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

 

Работим заедно за по-зеленапо-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

 

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 1. ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.