Основно училище в град Берковица
Основно меню

Междуучилищна дейност на учениците на Първо и Трето основно училище по проект "Променяме се с климата"

-
В двора на фирма Capasca Ltd учениците от прогимназиален етап на Първо основно училище „Никола Вапцаров“ и пети клас на Трето основно училище „Иван Вазов“ - с класен ръководител Пепа Петрова, осъществиха своята междуучилищна проектна дейност – засаждане на дръвчета и ангажиране на обществеността с проблема с обезлесяването на планетата. Това беше последната от дейностите, предвидени по проект „Променяме се с климата“, по който Първо училище работи с конкретна тема на пети клас – „Горите – белите дробове на планетата“. Целите, които си бяха поставили, бяха да се осъзнае какво е значението на климата, как неговите изменения водят до промени в живота на човечеството и как човешката дейност влияе на промените в климата, да се набележат конкретни мерки за промяна в поведението на човека и в частност – засаждане на дръвчета с цел борба с обезлесяването, да се привлекат граждани към инициативата на класа.
В инициативата се включиха над 70 ученици и преподаватели, както и работници и служители на Capasca Ltd. Момчетата и момичетата посадиха туя и бананово дърво в двора на предприятието и си обещаха да имат грижа за тях, както и да чакат плод от банановото дърво.
 

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

 

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

 

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 1. ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.