Основно училище в град Берковица
Основно меню

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

-

На 22.07.2020 година в Центъра по природни науки и предприемачество към Първо основно училище "Никола Йонков Вапцаров" се осъществи публичната изява на УТФ V - VII клас "Богове на почивката". Темата на изявата беше популяризиране на дейността, като беше представена работата на групата и техния краен проект "Петдневна екскурзия до Барселона". 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.