Основно училище в град Берковица
Основно меню

ПОКАНА ЗА ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ АТЕЛИЕТО ПО ГРЪНЧАРСТВО КЪМ ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

-

В петък, 7.08.2020 г. от 10:00 часа в Ателието по грънчарство в Първо основно училище ще бъде открита изложба от изработените от учениците глинени съдове и сувенири по проект „Подкрепа за успех“.

Каним всички учители, родители и ученици да се насладят на прекрасните детски творби!

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.