Основно училище в град Берковица

Вътрешноучилищна квалификация в края на учебната година

От 28 до 30 юни 2021 г. се проведе вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти от Първо основно училище „Никола Вапцаров“ – Берковица, под ръководството на г-жа Емилия Богданова – технологичен директор на училището.
Квалификационната програма „Нови методи на преподаване“ е интензивна програма за нови методи на преподаване и оценяване на напредъка на учениците. Тя включва работа с проектно-базирано обучение, разбиране по дизайн (Understanding by Design), дигитални и недигитални инструменти за ангажиране на учениците, различни видове инструменти за оценяване. Програмата е разработена от преподаватели в Педагогическия факултет на Колумбийския университет в САЩ.
Работата на колегията започна с предварителна подготовка с материали, подготвени от екипа на фондация „Америка за България“ America for Bulgaria за програмата „Академия за лидери в образованието“ и споделяне на методи на преподаване между участниците. Материалите са споделени във виртуална класна стая към G Suite домейна на училището.
* Разбиране по дизайн
* STEM обучение – отвъд абревиатурата
* Какво представлява образованието на 21. век
* Преосмисляне на преподаването
* Какво е ПУО
* ПБО и учениците като строители на знание
* Разликата между проект и ПБО
* Смислено използване на технологиите - Poplet, Flipgrid, Padlet, Metimeter, Prezi и други
* Работа с протоколи при осмисляне на текст
са само част от темите, които бяха засегнати по време на обучението.
Работейки по групи, участниците създадоха базиран на стандарти интердисциплинарен проект, използвайки подхода за дизайн на учебни програми по метода “отзад-напред”, търсейки отговор на съществения въпрос - Как потребността може да се превърне в двигател на иновации?
Те имаха на разположение ментори - г-жа Ива Атанасова и г-жа Диана Донкова (обучени учители от предишни издания на програмите на Америка за България), до чиято експертиза можеха да се допитат по време на своята работа.
В края на обучението бяха представени готовите макети на проекти на пространства, изработени по стъпките на инженерния дизайн.
Квалификационната програма ще продължи с Модул 2 през месец септември.