Основно училище в град Берковица
Основно меню

Финална среща по проект "Променяме се с климата"

Лого
На 14 юни 2023 година се състоя регионална заключителна конференция по проект „Променяме се с климата“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, по който проект Първо основно училище „Н. Вапцаров“ – Берковица, работи от две години. Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и съфинансирана от българската държава. Главна цел на проекта е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и конкретните мерки по смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат.
Срещата започна с организирани тематични игри във физкултурния салон на Първо училище, а след обяда в стола на училището бе открита и официалната част от конференцията, която бе открита от Мариана Банчева – ръководител на проекта. Климент Минджов от Института за прогресивно образование представи дейността „Училищни проекти и кампании“ и новия портал, който ще търпи още допълвания в различните си категории и подкатегории. На срещата присъстваха много учители и ученици, които представиха в презентации дейностите, които са изпълнили през изтеклата година. Темите, върху които бяха набелязали активностите си, бяха „Водата и климатичните промени“, „Горите – белите дробове на планетата“, „Рециклиране на отпадъци“. Бяха представени и междуучилищните дейности, в които равноправно участие имаха и учениците от Второ основно училище „Хр. Смирненски“, Трето основно училище „Иван Вазов“, Четвърто основно училище „Г. С. Раковски“ и ДГ „Звънче“. Накрая бяха обсъдени различни предложения за продължаване на определени дейности на местно ниво през следващата учебна година с цел устойчивост на проекта.
Срещата завърши с общи снимки и обещания за нови срещи.

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

 

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

 

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 1. ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.